Obóz szkoleniowy – Bułgaria

Śladami Drakuli  do  Złotych Piasków

  Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce Letnisko w dniach
od 22.08.2013r do 03.04.2013r uczestniczyli w Obozie szkoleniowym z zakresu kompetencji społecznych i przedsiębiorczości,   współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej  w ramach realizowanego projektu POKL pt.,, Wyższe kwalifikacje – lepszy start zawodowy,, Priorytet IX . Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego .

    Szkolenie z  zakresu psychologii w formie warsztatowego treningu kompetencji społecznych dotyczyło komunikacji werbalnej  i niewerbalnej,  stresu – jak sobie z nim radzić, co go wywołuje, asertywności, efektywnego  komunikowania się z otoczeniem. Szkolenie
z  przedsiębiorczości  –   działalności gospodarczej, biznesplanu, zarządzania.

   Ubiegłoroczny obóz odbył się w Chorwacji (17-31 października),  tegoroczny – w Bułgarii (22 sierpnia – 3 września). Poprzedził go  pobyt  w Rumunii.

Czytaj więcej…

Categories: Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik (2013)

W dniu 4 kwietnia 2013 roku odbyła się wycieczka szkoleniowa do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Uczestnikami wycieczki byli uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, uczęszczający na dodatkowe zajęcia z matematyki realizowane w ramach projektu – „Wyższe kwalifikacje – lepszy start zawodowy”. Całodniowa wycieczka szkoleniowa miała na celu wzbudzić w uczniach większe zainteresowanie zjawiskami przyrodniczymi i matematycznymi, wzbogacić zdobytą wiedzę o doświadczenia, poszerzyć horyzonty myślowe. Uczniowie zrealizowali założone cele, zainteresowanie ekspozycją było ogromne. Uczestnicy skorzystali tez z dwóch posiłków – śniadania i obiadu zamówionych w Bistro „Wiem” w CNK.

Opiekun grupy: Katarzyna Szymańska

Categories: Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Zapytanie ofertowe dot. usług noclegowych i żywieniowych – Kalwaria

Garbatka-Letnisko 12.04.2013r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamówień poniżej 14 000 euro

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2012/POKL/II z dnia 02 stycznia 2012 w sprawie wprowadzenia regulaminu stosowania zasad konkurencyjności wydatków w ramach POKL NrUmowy UDA – POKL 09.02.00-14-023/11-00, z dnia 10.02.212r.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku
w ramach procedury zapytania ofertowego zaprasza do złożenia oferty w celu wyłonienia Wykonawcy zadania polegającego na świadczeniu usługi noclegowej i żywieniowej dla
20 uczniów, uczestników projektu pt.,, Wyższe kwalifikacje – lepszy start zawodowy,, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach miesięcznych praktyk zawodowych – stolarstwo do Kalwarii Zebrzydowskiej

I. Zamawiający :

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce Letnisku

Ul. Hanki Lewandowicz 4

26-930 Garbatka Letnisko

NIP 812-181-93-35

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.projekt.drzewna.com

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi noclegowej oraz żywieniowej dla
20 uczniów w dniach od 06.05.2013r do 31.05.2013r

Usługa noclegowa – 25 noclegów,

Usługa żywieniowa: śniadanie, obiad, kolacja

Usługi muszą być świadczone w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska.
Zamawiający wymaga kompleksowej realizacji i organizacji usługi.

 

Wspólny słownik zamówień CPV:

55270000-3 Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe.

 

więcej informacji

Categories: Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Zapytanie cenowe – Płyta, klejonka sosnowa

ZAPYTANIE CENOWE

dotyczące zamówień poniżej 14 000 euro

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2012/POKL/II z dnia 02 stycznia 2012 w sprawie wprowadzenia regulaminu stosowania zasad konkurencyjności wydatków w ramach POKL NrUmowy UDA – POKL 09.02.00-14-023/11-00, z dnia 10.02.212r.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku zaprasza do złożenia oferty na:

 

Przedmiot zamówienia:

Płyta, klejonka sosnowa wykonana w I –ej klasie jakości o wymiarach: co najmniej -1600/600/30mm. Prosimy o podanie ceny jednostkowej za jeden metr sześcienny (przy zamówieniu ok. 10 metrów sześciennych) i wkalkulowanie w cenę materiału ceny transportu do zamawiającego, tj. na adres zamieszczony poniżej.

 

 1. Termin realizacji zamówienia: maksymalnie czternaście dni od daty złożenia zamówienia
 2. Okres gwarancji: nie dotyczy.
 3. Termin i forma płatności: przelew płatny w ciągu 30 dni od wystawienia faktury.
 4. Miejsce i termin złożenia oferty: skrzynka e-mail do dn. 25.04.2013r: tomaszewskimarcin7@interia.pl lub zspwgarbatce@onet.pl, bądź listownie na adres szkoły: ul. Hanki Lewandowicz 4; 26-930; Garbatka-Letnisko.
 5. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Marcin Tomaszewski 602 232 475
 6. Sposób przygotowania oferty: forma pisemna w języku polskim.

   

  więcej informacji

Categories: Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dokument w doc.

 

Garbatka Letnisko 26.03.2013r

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na kurs pilarza

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce Letnisko, ul. H. Lewandowicz 4, 26-930 Garbatka Letnisko zwany dalej Zamawiającym

Zawiadamia o wyborze oferty najkorzystniejszej na przedmiotowe zamówienie Kurs pilarza

 1. Złożonych ofert : 2

 2. Za najkorzystniejszą uznana została oferta wykonawcy:

MFOREST Marcin Madej Ul. Konopnickiej 26, 26-700 Zwoleń

Cena wybranej oferty brutto : 16 200,00 zł ( 1 350,00zł brutto na 1 ucznia)

 1. Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający dokonał wyboru oferty w oparciu o kryterium cena 100%. Jest to oferta najkorzystniejsza, spełniająca wszystkie wymogi Zamawiającego.

 

Zamawiający wskazuje nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, a także kwoty ofert cenowych zamówienia na kurs pilarza.

Lp. Nazwa Cena oferty brutto

za 1 uczestnika kursu

1

MFOREST Marcin Madej Ul. Konopnickiej 26, 26-700 Zwoleń

1 350,00

2

ATJ S.C. Arkadiusz Tomczak i Tomasz Jelonek Ul. Piotrowska 13 G Daszewice, 61-160 Poznań

1 380,00

 

Zamawiający dziękuje za wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym

Categories: Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Zapytanie ofertowe na kurs pilarza 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamówień poniżej 14 000 euro

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2012/POKL/II z dnia 02 stycznia 2012 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce Letnisko w sprawie wprowadzenia regulaminu stosowania zasad konkurencyjności wydatków w ramach POKL NrUmowy UDA – POKL 09.02.00-14-023/11-00 z dnia 10.02.2012r

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku zaprasza do złożenia oferty na:

 1. Przedmiot zamówienia: Kurs pilarza
 1. Trzytygodniowy Kurs pilarza dla 12 uczniów : w okresie kwiecień 2013r
 2. Kurs obejmuje 130 h ( 1 h godzina lekcyjna = 45 minut) w tym 35 godzin zajęć teoretycznych i 95 godzin zajęć praktycznych
 1. Kryterium wyboru: Cena 100%

(Cena kursu musi zawierać : ubezpieczenie, materiały szkoleniowe, sprzęt niezbędny do realizacji kursu w tym odpowiednie kaski)

 1. Czytaj więcej… 


Categories: Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Najkorzystniejsza oferta w sprawie kursu komputerowego

 

Projekt pt.,, Wyższe kwalifikacje – lepszy start zawodowy,,

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Nr Umowy UDA – POKL 09.02.00-14-023/11-00, z dnia 10.02.212r.Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w sprawie kursu komputerowego (Word, Excel, Power Point)

Zamawiający: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce Letnisku. Ul. H. Lewandowicz 4, 26-930 Garbatka Letnisko

Przedmiot zamówienia : Organizacja szkolenia – kurs komputerowy poziom zaawansowany (Word, Excel, Power Point ) w ramach realizowanego projektu.

Na podstawie zapytania cenowego dotyczącego zamówienia o wartości poniżej 14 000 euro, zgodnie z art.4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku ( Dz. U. z 2010r nr 113, poz.759 z póź. zm.) informuję, iż w dniu 01.03.2013r Komisja dokonała wyboru ofert dotyczących organizacji szkolenia. W wyniku oceny została wybrana oferta złożona przez:

TYFLOKOM Kamil Kowalczyk , 26-600 Radom, Ul. Wiejska 62 lok. 21

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez firmę TYFLOKOM Kamil Kowalczyk spełniła 100% kryterium cenowe ( 9 100,00 zł brutto)

Przewodniczący Komisji

Wolontariusz – Marcin Tomaszewski

 

 

Categories: Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Zapytanie ofertowe na usługi autokarowe

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamówień poniżej 14 000 euro

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2012/POKL/II z dnia 02 stycznia 2012 w sprawie wprowadzenia regulaminu stosowania zasad konkurencyjności wydatków w ramach POKL NrUmowy UDA – POKL 09.02.00-14-023/11-00, z dnia 10.02.212r.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku
w ramach procedury zapytania ofertowego zaprasza do złożenia ofert w celu wyłonienia Wykonawcy zadania polegającego na świadczeniu usług przewozu uczniów, uczestników projektu pt.,, Wyższe kwalifikacje – lepszy start zawodowy,, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

I. Zamawiający :

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce Letnisku

Ul. Hanki Lewandowicz 4

26-930 Garbatka Letnisko

NIP 812-181-93-35

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.projekt.drzewna.com

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozu uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce Letnisko uczestników projektu pt. ,, Wyższe kwalifikacje lepszy start zawodowy,, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na wycieczki edukacyjne, wyjazdy studyjne, praktyki zawodowe.

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia.

Powyższe zapytanie ofertowe dotyczy realizacji zamówień przez Wykonawców i nie stanowi

przedmiotu zamówienia publicznego w ramach przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U z 2010r. Nr 113, poz.759 z późń.zm) Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, określonej w aktualnie obowiązujących wytycznych dot. kwalifikowalności wydatków w ramach POKL.

Czytaj więcej…

 

 

Categories: Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamówień poniżej 14 000 euro

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2012/POKL/II z dnia 02 stycznia 2012 w sprawie wprowadzenia regulaminu stosowania zasad konkurencyjności wydatków w ramach POKL NrUmowy UDA – POKL 09.02.00-14-023/11-00 z dnia 10.02.2012r

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku zaprasza do złożenia oferty na:

 1. Przedmiot zamówienia: Kurs obsługi programów komputerowych ( Word, Excel, Power Point) poziom zaawansowany dla 18 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce Letnisko

Liczba godzin dydaktycznych szkolenia ( 1 godzina szkolenia = 45 minut) :

Word – 30h ( program: zagadnienia związane z zaawansowanymi możliwościami, które stwarza program Microsoft Word

Excel – 30 h ( program : dokonywanie obliczeń, tworzenie bazy danych i korzystanie z zawartych w nich informacji, budowanie formuł obliczeniowych, ilustrowanie danych liczbowych za pomocą tabel i różnego typu wykresów, wykorzystywanie funkcji statystycznych i analizowanie danych, zarządzanie arkuszami i formatowanie komórek

Power point – 30 h ( program: tworzenie i wykorzystywanie istniejących schematów i projektów, tworzenie własnych projektów, zaawansowane możliwości Power Pointa

Więcej informacji…

 

 

Categories: Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Kurs pilarski

Kurs pilarza – drwala, operatora pilarek spalinowych

W kursie uczestniczyło dwunastu uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce Letnisko. Pierwsza grupa (5- osobowa) miała zajęcia w dniach od 1 do 14 października 2012 roku, zaś druga grupa (7- osobowa) od 19 listopada do 2 grudnia 2012 roku.  Część teoretyczna kursu była realizowana w sali lekcyjnej ZSP w Garbatce Letnisko, a część praktyczna na terenie leśnym Nadleśnictwa Zwoleń (leśnictwo Dąbrowa i Garbatka). Celem zajęć edukacyjnych było poznanie przez uczniów wiedzy obejmującej, m.in. budowę i charakterystykę pilarek, narzędzia i sprzęt pomocniczy do pozyskiwania drewna, techniki ścinki, obalania, okrzesywania drzew i przerzynki drewna w różnych warunkach, podstawy manipulacji i sortymentacji drewna, podstawy pielęgnacji drzew i krzewów oraz opanowanie umiejętności praktycznych niezbędnych do pracy w zawodzie pilarz-drwal. Uczniowie poznali również zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Czytaj więcej…

 

 

Categories: Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe