browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Unieważnienie przetargu

Posted by on 11 lipca 2012

Znak: ZSP/141/ 272/1/2012 Garbatka Letnisko 10 lipiec 2012r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Organizację obozu szkoleniowego pt.Rozwój kompetencji społecznych i przedsiębiorczości

(nr postępowania 220754-2012).

 

Z A W I A D O M I E N I E

o unieważnieniu postępowania

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce – Letnisku zawiadamia, że postępowanie na realizację przedmiotu zamówienia na: Organizację obozu szkoleniowego pt.Rozwój kompetencji społecznych i przedsiębiorczości zostało unieważnione na podstawie art.93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z póź.zm. tz. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce – Letnisku informuje, że w/w postępowaniu do dnia 10.07.2012r do godz. 12ºº nie wpłynęła żadna oferta od wykonawcy.

 

………………………………………….

Zamawiający.